Fakty BOZP

Názov Dátum zaradenia/zmeny
Facts 1 - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 03.05.2004
Facts 33 - Úvod k nebezpečným látkam na pracovisku 03.05.2004
Facts 34 - Odstránenie a nahradenie nebezpečných látok 03.05.2004
Facts 35 - Informácie o nebezpečných látkach 03.05.2004
Facts 39 - Respiračné senzibilizátory 03.05.2004
Facts 40 - Senzibilizátory pokožky 03.05.2004
Facts 41 - Biologické látky 03.05.2004
Facts 48 - Zdravie a bezpečnosť pri práci na malých stavbách 03.05.2004
Facts 49 - Bezpečná práca na streche 03.05.2004
Facts 50 - Riadenie hluku pri stavebnej činnosti 03.05.2004
Facts 51 - Azbest v stavebníctve 03.05.2004
Facts 14 - Prevencia pošmyknutia, potknutia a pádov na pracovisku 14.06.2004
Facts 15 - Prevencia úrazov v stavebníctve 14.06.2004
Facts 13 - Úspešným riadením k prevencii úrazov 11.07.2004
Facts 16 - Prevencia úrazov spôsobených vozidlami na pracovisku 11.07.2004
Facts 18 - Prevencia dopravných nehôd s vozidlami s ťažkými nákladmi 11.07.2004
Facts 22 - Stres pri práci 11.07.2004
Facts 23 - Šikanovanie na pracovisku 11.07.2004
Facts 24 - Násilie na pracovisku 11.07.2004
Facts 32 - Ako zvládnuť psychosociálne problémy a znížiť pracovný stres 11.07.2004
Facts 42 - Otázky rodovej rovnosti pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 11.07.2004
Facts 43 - Zhrnutie otázok rodovej rovnosti do posudzovania rizika 11.07.2004
Facts 44 - Ako účinne poskytovať informácie o BOZP : prípad nebezpečných látok 11.07.2004
Facts 38 - Posudzovanie rizika malých rybárskych lodí 11.07.2004
Facts 37 - Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých a stredne veľkých podnikoch: príklady účinnej pomoci 11.07.2004
Facts 52 - Široké zavádzanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do vzdelávania 20.09.2004
Facts 54 - Podniková sociálna zodpovednosť a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 11.10.2004
Facts 55 - Zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia v stavebníctve 30.11.2004
Facts 53 - Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou 30.11.2004
Facts 58 - Zníženie a regulácia hluku 02.05.2005
Facts 57 - Hluk pri práci a jeho následky 02.05.2005
Facts 56 - Úvod do problematiky hluku pri práci 02.05.2005
Facts 59 - Znižovanie rizika vzniku chorôb z povolania 20.10.2005
Facts 60 - Prognóza expertov o vznikajúcich fyzických rizikách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku 09.12.2005
Facts 66 - Dávajte si pozor na nebezpečenstvá pri práci - rady pre mladých ľudí 15.05.2006
Facts 65 - Vaše právo na bezpečnú a zdravú prácu - rady pre mladých ľudí 15.05.2006
Facts 64 - Ochrana mladých ľudí na pracovisku 15.05.2006
Facts 63 - Bezpečnosť mladých zamestnancov - rady pre rodičov 15.05.2006
Facts 62 - Bezpečnosť mladých zamestnancov - rady pre nadriadených 15.05.2006
Facts 61 - Bezpečnosť mladých zamestnancov - rady pre zamestnávateľov 15.05.2006
Facts 67 - Hluk v číslach 30.10.2006
Facts 73 - Nebezpečenstvá a riziká spojené s ručnou manipuláciou s bremenami na pracovisku 02.04.2007
Facts 72 - Poruchy krku a horných končatín súvisiace s prácou 02.04.2007
Facts 71 - Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy 02.04.2007
Facts 70 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Vystavenie rizikám a vplyv na zdravie 31.10.2007
Facts 69 - Mladí zamestnanci – Fakty a čísla. Zamestnanosť mládeže 31.10.2007
Facts 68 - Prognóza expertov o vznikajúcich biologických rizikách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku (BOZP) 31.10.2007
Facts 75 - Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Späť do práce. 28.01.2008
Facts 74 - Prognóza expertov o vznikajúcich psychosociálnych rizikách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 28.01.2008
Facts 77 - Prínosy pre podniky vyplývajúce z vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 10.03.2008
Facts 76 - Národné ekonomiky a bezpecnost a ochrana zdravia pri práci. 10.03.2008
Facts 81 - Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám 26.05.2008
Facts 80 - Hodnotenie rizík – úlohy a povinnosti 26.05.2008
Facts 79 - Ochrana zamestnancov v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách 15.07.2008
Facts 78 - Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: Správa o prevencii – Zhrnutie 20.10.2008
Facts 84 - Prognóza expertov o vznikajúcich chemických rizikách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 30.03.2009
Facts 12 - Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zamestnateľnosť: programy, postupy a skúsenosti 21.09.2009
Facts 11 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri marketingu a verejnom obstarávaní 05.10.2009
Facts 82 - BOZP v školských osnovách – činnosti členských štátov 05.10.2009
Facts 83 - Dobrá prax pri predchádzaní rizikám, ktorým sú vystavení mladí zamestnanci 05.10.2009
Facts 3 - Postihnutia kostrového svalstva súvisiace s vykonávanou prácou 20.10.2009
Facts 4 - Prevencia postihnutí kostrového svalstva súvisiacich s povolaním 20.10.2009
Facts 5 - Postihnutia kostrového svalstva krku a horných končatín súvisiace s prácou 20.10.2009
Facts 6 - Poškodenia svalov stereotypným ťahom v členských štátoch EÚ 20.10.2009
Facts 7 - Budúce potreby a priority výskumu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v členských štátoch Európskej únie 20.10.2009
Facts 8 - Výskum stresu spôsobovaného prácou 20.10.2009
Facts 10 - Postihnutia krížov súvisiace s prácou 20.10.2009
Facts 17 - Šírte vaše výzvy: kampaň o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 20.10.2009
Facts 19 - Pracovné úrazy v EÚ - štatistika (1998-1999) 20.10.2009
Facts 20 - Ako zredukovať počet úrazov na pracovisku 20.10.2009
Facts 21 - Správna prax v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti online 20.10.2009
Facts 25 - Nové formy zmluvných vzťahov a ich dôsledky pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci 20.10.2009
Facts 26 - Použitie systémov riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v členských štátoch Európskej únie 20.10.2009
Facts 27 - Prehľad socioekonomických nákladov na pracovné úrazy 20.10.2009
Facts 28 - Ekonomické ocenenie prevencie pracovných úrazov na úrovni podniku 20.10.2009
Facts 29 - Správna prax v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci online v sektore zdravotnej starostlivosti 20.10.2009
Facts 31 - Praktické rady pre pracovníkov týkajúce sa riešenia problematiky stresu súvisiaceho s prácou a jeho príčin 20.10.2009
Facts 36 - Prevencia úrazov v odvetví stavebníctva 20.10.2009
Facts 85 - Hodnotenie, odstraňovanie a výrazné znižovanie rizík pri práci 10.11.2009
Facts 86 - Prevencia úrazov zamestnancov upratovacích služieb 26.01.2010
Facts 87 - Rozmanitosť pracovnej sily a hodnotenie rizík 04.05.2010
Facts 88 - Bezpečnosť v údržbe – Bezpeční zamestnanci 04.05.2010
Facts 89 - Bezpečnosť v údržbe – Pre zamestnávateľov 04.05.2010
Facts 90 - Údržba a BOZP – Štatistický obraz 04.05.2010
Facts 91 - Výzvy a príležitosti pre začlenenie BOZP do vysokoškolského vzdelávania – zhrnutie správy 29.06.2010
Facts 93 - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnávateľov 06.07.2010
Facts 94 - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnancov 13.07.2010
Facts 95 - Zhrnutie správy o ekonomických stimuloch na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 04.10.2010
Facts 96 - Bezpečnosť v údržbe v praxi – faktory úspechu. Súhrn správy agentúry 30.11.2010
Facts 97 - Kampaň za BOZP v odvetví cestnej dopravy 16.05.2011
Facts 98 - Riadenie rizík pre vodičov cestnej dopravy: prípady dobrej praxe 16.05.2011
Facts 100 - Legionella a legionárska choroba: Európske politiky a osvedčené postupy 05.09.2011
Facts 99 - Bezpečnosť v údržbe v poľnohospodárstve 26.09.2011
Facts 101 - Podpora ochrany zdravia medzi mladými zamestnancami – Zhrnutie prípadov dobrej praxe 11.06.2012
Facts 102 - Podpora duševného zdravia na pracovisku – Zhrnutie správy o dobrej praxi 11.06.2012
Facts 103 - Stratégia odbornej prípravy učiteľov v oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách 17.07.2012
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP