Stanoviská inštitúcií

Názov stanoviska Oblasť Pridané/aktualizované
  Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. - AKTUALIZÁCIA - NIP BOZP 02.11.2020
  Stanovenie druhu konštrukčného prvku vyhotoveného na stavbe - MV SR OPP 26.05.2020
  Aplikácia ustanovenia § 92 ods. 4 v nadväznosti na § 75 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov - MV SR OPP 26.05.2020
  Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku stavebným úradom - MV SR OPP 26.05.2020
  Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa - NIP BOZP 26.05.2020
  Započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca - NIP BOZP 26.05.2020
  Zamestnávanie študentov - NIP BOZP 26.05.2020
  Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ - NIP BOZP 26.05.2020
  Zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania - NIP BOZP 26.05.2020
  Upozornenie v súvislosti s poskytovanými stanoviskami orgánmi inšpekcie práce - NIP BOZP 26.05.2020
  Stanovisko k používaniu zrozumiteľného jazyka pri školeniach BOZP - NIP BOZP 26.05.2020
  Rekondičný pobyt a rehabilitácia - NIP BOZP 26.05.2020
  Použitie jazykov menšín na bezpečnostných označeniach - NIP BOZP 26.05.2020
  Označenie komunikácie pre chodcov v priestore skladu - NIP BOZP 26.05.2020
  Ochrana objektov pred účinkami atmosférickej elektriny - NIP BOZP 26.05.2020
  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce - NIP BOZP 26.05.2020
  Koronavírus a možnosti zamestnávateľa - NIP BOZP 13.05.2020
  Požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby - MV SR OPP 13.05.2020
  Vysvetlenie čl. 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2 – MV SR OPP 13.05.2020
  Spoločná komunikácia podľa § 54 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov - MV SR OPP 13.05.2020
  Rezervná zásoba hasiacej látky – plynové stabilné hasiace zariadenia – MV SR OPP 13.05.2020
  Demontáž požiarnotechnických zariadení - MV SR OPP 13.05.2020
  Metodické usmernenie k uplatneniu § 3 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - MPSVaR SR BOZP 15.03.2019
  Výkon cvičných požiarnych poplachov - Prezídium HaZZ OPP 10.02.2015
  Nedostatky pri žiadostiach o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika - NIP BOZP 24.06.2014
  Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky - NIP BOZP 24.06.2014
  Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - NIP BOZP 25.03.2014
  Podmienky preukazovania odbornej praxe na účely vydania osvedčenia ABT - NIP BOZP 24.02.2014
  Školenia BOZP zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti - NIP BOZP 05.11.2013
  Platnosť preukazu obsluhy motorového vozíka - BE-SOFT a.s., dozorné orgány BOZP 01.10.2013
  Poskytovanie prestávky v práci zamestnancovi na pracovnej ceste - NIP BOZP 09.09.2013
  Revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov - NIP BOZP 03.09.2013
  Kontroly rebríkov - NIP BOZP 16.08.2013
  Odborná prax pre vydávanie osvedčení a preukazov - NIP BOZP 16.08.2013
  Oboznamovanie vlastných zamestnancov - NIP, MPSVaR SR BOZP 01.08.2013
  Vedenie prevádzkových denníkov PTZ - Prezídium HaZZ OPP 21.02.2013
  Spracovanie záznamov z vykonania školení zamestnancov o OPP a predkladania dokumentácii OPP - Prezídium HaZZ OPP 03.12.2012
  Oznámenie o aktualizačnej odbornej príprave - NIP BOZP 02.10.2012
  Obstarávanie, inštalovanie a kontrola PTZ v nevyužívaných objektoch - Prezídium HaZZ OPP 11.09.2012
  Stanovisko k uverejneným článkom o školeniach vodičov - NIP BOZP 21.08.2012
  Podmienky preukazovania odbornej a lektorskej spôsobilosti - NIP BOZP 13.08.2012
  Prepis stanoviska NIP k výkonu školení obsluhy motorových vozíkov - NIP BOZP 04.07.2012
  Revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov - IP KE BOZP 25.06.2012
  Nezáväzné stanovisko k výkonu opakovaných školení obsluhy motorových vozíkov - BE-SOFT a. s. BOZP 08.02.2012
  Usmernenie vo veci vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok - HaZZ SR OPP 30.05.2011
  Uplatňovanie požiadaviek vyhlášky č. 356/2007 Z.z. - NIP BOZP 12.01.2011
  Podklady k problematike vykonávania preventívnych a ochranných služieb - MPSVaR SR BOZP 09.11.2010
  Uplatňovanie požiadaviek vyhlášky č. 356/2007 Z.z. - MPSVaR SR BOZP 21.09.2010
  Práca v noci - MPSVaR SR BOZP 02.02.2010
  Doklady pre Sociálnu poisťovňu pri pracovnom úraze - Sociálna poišťovňa BOZP 20.10.2009
  Periodicita opakovaného oboznamovania zamestnancov – MPSVaR SR BOZP 22.09.2009
  Periodicita opakovaného oboznamovania zamestnancov – NIP BOZP 22.09.2009
  Vzdelávanie zamestnancov o BOZP prostredníctvom e-Learningu - NIP BOZP 05.05.2009
  Vzdelávanie zamestnancov o OPP prostredníctvom e-Learningu - HaZZ SR OPP 05.05.2009
  Lekárske prehliadky vodičov (úhrada) - Prezídium PZ SR BOZP 23.03.2009
  Uznesenie ÚS SR - PL.ÚS 18/02-22 BOZP 17.06.2008
  Zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta, dohody o vykonaní práce. Rekondičný pobyt. BOZP 29.01.2008
  Lekárske prehliadky vodičov „referentov“ - MZ SR BOZP 25.07.2006
  Tlakové skúšky požiarných hadíc - MV SR OPP 29.05.2006
  Vstupné a opakované lekárske prehliadky - MPSVaR BOZP 22.05.2006
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP