KBÚ

Otázka / téma:

Dobrý deň,

chcela aby som sa spýtať, či potrebujeme mať KBÚ v slovenskom jazyku, ak chemické prostriedky v originálnych obaloch skladujeme a distribuujeme, ale nepoužívame ich na pracoviskách? Máme ich iba v angličtine.

V zákone č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch je v § 27 uvedené:
"Dodávateľ látky alebo prípravku je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu a poskytnúť ju každému príjemcovi látky alebo prípravku a Národnému toxikologickému informačnému centru zriadenému podľa osobitného predpisu v štátnom jazyku."

Sme príjemca látky, ak nie sme konečný spotrebiteľ, ale len distribútor?

Vopred ďakujem za odpovede.

Odpovede / reakcie: