Komíny

Otázka / téma:

Vážení kolegovia, prosím o Váš názor prípadne akú máte skúsenosť s problematikou čistenia a kontroly komínov u fyzických osôb (FO). Zákon 161/1998 Zb. o Komore kominárov uvádza v § 3a ods.2, že kontrolovať a čistiť komíny môže len kominár...
Komentár k zákonu 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v § 14 ods.1 písm. h, doslovne uvádza: "Ak FO zabezpečuje čistenie a kontrolu komína osobou s odbornou spôsobilosťou (kominárom), táto mu vydá o tejto činnosti potvrdenie. Ak však fyzická osoba realizuje čistenie a kontrolu komína svojpomocne, netreba túto skutočnosť zaznamenať do žiadnej dokumentácie a netreba zo strany FO viesť o tom akýkoľvek záznam".
Ďakujem.

Odpovede / reakcie: