Poverenie zamestnancov na použivanie naradia

Otázka / téma:

Pozdravujem,

audítori nám vytkli, že nám chýbajú poverenia pre zamestnancov na použivanie náradia. V 124/2006 §12 (2) písm. d) je uvedené: obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci len na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie tejto činnosti. Z toho je zrejme, že pracovnici vlastniaci osvedčenie, preukaz a doklad musia mať aj písomné poverenie zamestnávateľom na obsluhu.

Moja otázka aké sú to činnosti s vyšším rizikom? v prílohe č. 1 124/2006 je uvedený zoznam činnosti s vyšším rizikom ale sú len všeobecne napr. výroba nábytku. vzťahuje sa potreba mať poverenie aj napr. na obsluhu brúsky, ktorá sa používa pri výrobe nábytku?

Ďakujem.

Odpovede / reakcie: