Vyšlo v tlači

Zdroj:
Názov článku Zdroj Oblasť Dátum zaradenia
  Vzostup systémov riadenia pracovníkov založených na umelej inteligencii: čo z toho vyplýva pre BOZP? OSHA BOZP 27.06.2022
  Homeoffice a BOZP – AKTUALIZÁCIA NIP BOZP 20.06.2022
  Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpadu MŽP SR ŽP 20.06.2022
  Vyspelá robotika a automatizácia: aké sú výzvy a príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? OSHA BOZP 20.06.2022
  Nepretržitý denný odpočinok / Щоденний безперервний відпочинок NIP BOZP 13.05.2022
  Normálny pracovný čas / Нормальний робочий час NIP BOZP 13.05.2022
  Minimálna mzda / Мінімальна заробітна платня NIP BOZP 13.05.2022
  Dovolenka / Відпустка NIP BOZP 13.05.2022
  Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce a EU-OSHA spoločne za znižovanie záťaže na pracovisku NIP BOZP 01.04.2022
  Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím NIP BOZP 28.03.2022
  Čo je OiRA? NIP BOZP 27.09.2021
  Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva NIP BOZP 30.08.2021
  Pracovná zmluva NIP BOZP 30.08.2021
  Zdravé pracoviská znižujú záťaž ÚVZ SR BOZP 07.06.2021
  Rizikové práce v SR v roku 2020 ÚVZ SR BOZP 07.06.2021
  Choroby z povolania v SR v roku 2020 ÚVZ SR BOZP 07.06.2021
  Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021 NIP BOZP 29.03.2021
  Výzva Výrobcom a Distribútorom nápojových obalov na zaslanie žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o plnení povinností spravcazaloh.sk ŽP 22.03.2021
  Kto nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19 NIP BOZP 08.03.2021
  Nová publikácia - Programy Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ NIP BOZP 01.03.2021
  Inšpekcia práce dohliadne na dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu NIP BOZP 08.02.2021
  Opatrenia pre zamestnávateľov a zamestnancov v rámci COVID automat-u NIP BOZP 08.02.2021
  Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19 MŽP SR ŽP 01.02.2021
  ISOH z nás robí rukojemníkov, tvrdia OZV. Ministerstvo chystá trestnoprávne kroky www.odpady-portal.sk ŽP 15.01.2021
  Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce NIP BOZP 10.07.2020
  Dôvody odobratia oprávnenia na výchovu a vzdelávanie NIP BOZP 10.07.2020
  Ministerstvo hospodárstva chce zrušiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov kategórie 1 a 2 svlk.sk BOZP 08.06.2020
  Rezort hospodárstva chce zrušiť pracovnú zdravotnú službu pre väčšinu zamestnancov. Objavuje sa prvá kritika zoznam.sk BOZP 08.06.2020
  Pripravte pracovisko na návrat zamestnancov ÚVZ SR BOZP 27.05.2020
  Chráňte na pracovisku seba i ostatných ÚVZ SR BOZP 27.05.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza ÚVZ SR BOZP 06.05.2020
  Letáky - COVID-19 ÚVZ SR CO 05.05.2020
  Zdravie je v čistých rukách ÚVZ SR BOZP 05.05.2020
  Vybrané STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky SUTN BOZP 27.04.2020
  Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov NIP BOZP 20.04.2020
  Krízový plán pre potravinárske prevádzky ÚVZ SR BOZP 20.04.2020
  Parlament schválil dôležité opatrenia z dielne envirorezortu MŽP SR ŽP 09.04.2020
  Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 MŽP SR ŽP 06.04.2020
  Ján Budaj: S novým týždňom sa opäť otvoria aj zberné dvory MŽP SR ŽP 30.03.2020
  Kontakty na inšpektoráty práce poskytujúce poradenstvo NIP BOZP 23.03.2020
  Brigáda počas vyhlásenej mimoriadnej situácie NIP BOZP 23.03.2020
  Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov NIP BOZP 23.03.2020
  Stres – prevencia a jeho zvládanie NIP BOZP 23.03.2020
  Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ NIP BOZP 18.03.2020
  Zvyšovanie odbornej spôsobilosti v oblasti elektrických zariadení NIP BOZP 08.03.2020
  COVID-19: Závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR ÚVZ SR BOZP 28.02.2020
  BOZP u živnostníka NIP BOZP 17.02.2020
  Demontáž požiarnotechnických zariadení MV SR OPP 17.02.2020
  Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu ÚVZ SR CO 03.02.2020
  Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov NIP BOZP 27.01.2020
  Ručná manipulácia s bremenami v zdravotníctve NIP BOZP 27.01.2020
  Ručná manipulácia s bremenami doprave NIP BOZP 27.01.2020
  Spôsob platby poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov v období 01.01. –28.02. príslušného roka MŽP SR ŽP 27.01.2020
  Inšpekcia práce uzavrela rok s rekordne nízkym počtom závažných úrazov NIP BOZP 13.01.2020
  Stanovisko k používaniu zrozumiteľného jazyka pri školeniach BOZP NIP BOZP 13.01.2020
  Rezervná zásoba hasiacej látky – plynové stabilné hasiace zariadenia MV SR OPP 03.01.2020
  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2019 – zapojte sa aj vy! NIP BOZP 21.10.2019
  Envirorezort podporuje bezobalové obchody MŽP SR ŽP 19.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – teplo a chlad pri práci (vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík (vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – karcinogény a mutagény (NV SR č. 110/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v prvom čítaní parlamentu podporilo 120 poslancov MŽP SR ŽP 21.06.2019
  Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení MŽP SR ŽP 12.04.2019
  Počet požiarov vzniknutých v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov narástol o 126 % MV SR OPP 12.04.2019
  László Sólymos: Zbytočnému plastu na Slovensku odzvonilo MŽP SR ŽP 08.04.2019
  Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta MŽP SR ŽP 05.04.2019
  Slováci budú pri práci viac chránení pred karcinogénmi SME BOZP 29.03.2019
  Započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca NIP BOZP 25.03.2019
  Mobilné pracovné prostriedky NIP BOZP 01.03.2019
  Ochráňte deti pred úrazmi ÚVZ SR BOZP 25.02.2019
  Správa o stave životného prostredia: Emisie skleníkových plynov dlhodobo klesajú, výzvou je čistejšia doprava či kúrenie v domácnostiach MŽP SR ŽP 02.01.2019
  Menej byrokracie pre podnikateľov vďaka e-službám inšpektorátu práce Aktuality.sk BOZP 07.12.2018
  Práca v digitálnej budúcnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia v roku 2025 NIP BOZP 03.12.2018
  Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny enviroportal.sk ŽP 26.11.2018
  Vláda rozhodla o výške poplatkov za skládkovanie SME.sk ŽP 12.11.2018
  Elektronické oznamovanie údajov do NEIS SHMÚ ŽP 25.10.2018
  Ministerstvo životného prostredia zefektívňuje dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy MŽP SR ŽP 22.10.2018
  Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 ÚVZ SR BOZP 17.10.2018
  Vyčistime svet - Clean Up the World Enviroportal.sk ŽP 13.09.2018
  Envirostratégia 2030 MŽP SR ŽP 06.09.2018
  Novela zákona o odpadoch rieši aktuálne problémy z praxe, tak zo strany štátnych inštitúcií, ako aj podnikateľov MŽP SR ŽP 27.08.2018
  Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu MŽP SR ŽP 23.08.2018
  Verejná konzultácia k stratégii ochrany ovzdušia MŽP SR ŽP 28.05.2018
  V minulom roku zomrelo pri práci 41 ľudí MPSVaR SR BOZP 04.05.2018
  Svetový deň BOZP 2018 upriamuje pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdravia mladých zamestnancov EU-OSHA BOZP 30.04.2018
  Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky: Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 sa oficiálne začala! EU-OSHA BOZP 30.04.2018
  Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané! MV SR OPP 23.04.2018
  EÚ prijíma ďalšie kroky na ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami SME BOZP 09.04.2018
  Oznam o školení na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva MŽP SR ŽP 05.03.2018
  Kampaň EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky NIP BOZP 19.02.2018
  Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“ NIP BOZP 05.02.2018
  Európska kampaň SLIC na roky 2017 - 2019 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov NIP BOZP 02.02.2018
  Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané oblasti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci - informácia ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z. ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Doklad o praxi verejného zdravotníka ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov MŽP SR ŽP 15.01.2018
  Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené MŽP SR ŽP 08.01.2018
  MŽP vyhlasuje výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber. K dispozícii je pre nich 25 miliónov EUR MŽP SR ŽP 11.12.2017
  Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. decembra 2017 podnikajte.sk BOZP 18.08.2017
  Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí ÚVZ SR BOZP 11.08.2017
  Nový zákon o ochrane osobných údajov zvýši náklady a byrokratické povinnosti takmer každej firmy Podnikajte.sk CO 01.08.2017
  Rožňava privítala najlepšie tímy dobrovoľných hasičov z Košického kraja Korzár Gemer OPP 06.07.2017
  Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku ÚVZ SR BOZP 03.07.2017
  Informačný materiál k zákonu č. 79/2015 Z. z. MŽP SR ŽP 14.06.2017
  Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo ÚVZ SR BOZP 29.05.2017
  Prezrite si dobre pieskovisko! ÚVZ SR BOZP 23.05.2017
  Upozornenie pre prevádzkovateľov IPKZ o povinnosti podľa zákona č. 364/2004 Z. z. – odber povrchovej a podzemnej vody SIŽP ŽP 05.05.2017
  Poslanci NR SR schválili novelu zákona o odpadoch MŽP SR ŽP 27.03.2017
  Vypaľovanie trávy je zakázané Enviroportál.sk OPP 20.03.2017
  Svetový deň vody 2017 ÚVZ SR BOZP 20.03.2017
  Oznam o školení na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva MŽP SR ŽP 23.01.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP