Pripomienkovanie legislatívy

14.12.2018 CO
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
26.10.2018 CO
Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
18.10.2018 CO
Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
13.04.2018 CO
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov
06.04.2018 CO
Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
06.04.2018 CO
Vyhláška Národného bezpečnostného úrad o podrobnostiach technického, technologického a personálneho vybavenia jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
06.04.2018 CO
Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov