Registre

Register Oblasť Pridané / aktualizované
  Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 - ÚVZ SR BOZP 16.05.2022
  Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - ÚVZ SR BOZP 02.05.2022
  Zoznam odborne spôsobilých osôb - organizácie ochrany prírody a krajiny - MŽP SR ŽP 31.03.2022
  Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - právnické osoby - MŽP SR ŽP 31.03.2022
  Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - fyzické osoby - MŽP SR ŽP 31.03.2022
  Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým zanikla platnosť na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR BOZP 15.02.2022
  Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 - ÚVZ SR BOZP 15.02.2022
  Register O - Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť - MŽP SR ŽP 17.01.2022
  Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska - MŽP SR ŽP 09.08.2021
  Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku - MŽP SR ŽP 09.08.2021
  Zoznam prieskumných území - MŽP SR ŽP 09.08.2021
  Register geologických oprávnení - MŽP SR ŽP 09.08.2021
  Register P - Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov - MŽP SR ŽP 31.05.2021
  Zoznam subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi - MV SR OPP 06.04.2021
  Zoznam špecialistov požiarnej ochrany - MV SR OPP 06.04.2021
  Informácia o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia. časť I. odbor emisno-technologické posudzovanie - MŽP SR ŽP 13.01.2020
  Informácia o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia. časť II. odbor imisno-prenosové posudzovanie - MŽP SR ŽP 13.01.2020
  Informácia o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia. časť III. odbor posudzovanie monitorovania emisií odbor posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia - MŽP SR ŽP 13.01.2020
  Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MŽP SR ŽP 21.01.2019
  Vydané Osvedčenia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z. z. - MV SR CO 29.01.2018
  Zoznam oprávnených osôb, ktoré zabezpečujú oprávnené technické činnosti podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - SAŽP ŽP 14.08.2017
  Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Register výrobcov elektrozariadení - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Register výrobcov obalov - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Register výrobcov neobalových výrobkov - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Register výrobcov vozidiel - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Register výrobcov pneumatík - MŽP SR ŽP 11.07.2017
  Zoznam výrobcov batérií a akumulátorov - MŽP SR ŽP 04.07.2017
  Zoznam udelených autorizácií OZV a tretie osoby pre batérie a akumulátory - MŽP SR ŽP 04.07.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP