Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Program Bezpečný podnik - NIP BOZP 10.10.2018
  Okruhy otázok na ústnu časť skúšky ABT - NIP BOZP 08.10.2018
  Prehľad zmien legislatívy v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej premávke BOZP 23.05.2018
  Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov pri používaní chemických látok a zmesí - NIP BOZP 04.05.2018
  Kontrola dodržiavania BOZP pri používaní tlakových nádob na dopravu propán-butánu - NIP BOZP 04.05.2018
  Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ - NIP BOZP 04.05.2018
  Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2017 - NIP BOZP 23.04.2018
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2017 - MV SR OPP 26.03.2018
  Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018 CO 13.03.2018
  Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nadobudol účinnosť 1.12.2017 - ÚVZ SR BOZP 18.12.2017
  Prehľad najdôležitejších zmien v súvislosti so schválenou novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia BOZP 29.11.2017
  Metodika výpočtu trhového podielu výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov za rok 2016 a zberového podielu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov, ktoré budú súčasťou komunálneho odpadu na rok 2017 ŽP 16.10.2017
  Metodické usmernenie na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie ORGANIZÁCIA DOPRAVNÉHO ZABEZPEČENIA č. 59/2015 - MDaV SR CO 29.09.2017
  Metodické usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri uplatňovaní požiadaviek na úhradu výdavkov na hospodársku mobilizáciu - MH SR CO 29.09.2017
  Aktualizované usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s virusom Zika - ÚVZ SR CO 29.09.2017
  Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva - MV SR CO 29.09.2017
  Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby - MO SR CO 29.09.2017
  Metodický pokyn MO SR č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn MO SR č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby - MO SR CO 29.09.2017
  Kontakty na zriadené Koordinačné centrá - MŽP SR ŽP 17.07.2017
  Voda na kúpanie - ÚVZ SR BOZP 11.05.2017
  Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov - MV SR OPP 20.03.2017
  Ochrana lesov pred požiarmi - MV SR OPP 20.03.2017
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2016 - MV SR OPP 07.03.2017
  Podozrenie z ochorenia človeka na vtáčiu chrípku A(H5N8) - manuál - ÚVZ SR BOZP 20.02.2017
  Usmernenie MŽP SR k nespotrebovaným liekom od fyzických osôb a zdravotníckym pomôckam - MŽP SR ŽP 09.02.2017
  Hlavné úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na rok 2017 - MH SR CO 06.02.2017
  Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (metodická príručka) - MŽP SR ŽP 23.01.2017
  Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby - ÚVZ SR BOZP 10.01.2017
  Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby alebo založené právnické osoby - ÚVZ SR BOZP 10.01.2017
  Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu požiarnej ochrany - MV SR OPP 13.10.2016
  Metodická príručka - Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - MŽP SR ŽP 04.10.2016
  Usmernenie MŽP SR k udeľovaniu súhlasov týkajúcich sa nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií obsahujúcimi azbest - MŽP SR ŽP 19.09.2016
  Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov - MŽP SR ŽP 25.07.2016
  Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadu podľa Katalógu odpadov a podľa podľa prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. a vykonávanie zberu elektroodpadu z domácností v obciach - MŽP SR ŽP 28.06.2016
  Odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi obcou a podnikateľským subjektom - MŽP SR ŽP 23.05.2016
  Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV“ - MŽP SR ŽP 12.04.2016
  Informácia o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2015 - MV SR OPP 04.04.2016
  Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov - MŽP SR ŽP 01.04.2016
  Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike - ÚVZ SR CO 24.03.2016
  Informácia k súhlasu na zhromažďovanie NO pre pôvodcu odpadu pod IPKZ - MŽP SR ŽP 11.02.2016
  Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 - MŽP SR ŽP 08.02.2016
  Informácia o elektronickej službe internetového portálu iDovoz.sk na vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa § 61 z. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - MŽP SR ŽP 29.01.2016
  Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad - MŽP SR ŽP 26.01.2016
  Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - anglická verzia ŽP 25.01.2016
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany OPP 25.01.2016
  Usmernenie k určeniu subjektu, ktorému sa podávajú ohlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. - MŽP SR ŽP 25.01.2016
  Metodický pokyn MŽP SR k § 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vydanie rozhodnutia k neexistencii vozidla - MŽP SR ŽP 25.01.2016
  Vestník MŽP SR č. 1/2015 ŽP 14.12.2015
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce OPP 15.10.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (vyhláška č. 202/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015) OPP 27.08.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 314/2001 Z. z. (zákon č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015 a 01.01.2016) OPP 11.08.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 124/2006 Z. z. (zákon č. 118/2015 Z. z.; účinnosť od 01.07.2015), zákon č. 128/2015 Z. z.; účinnosť od 01.09.2015) BOZP 25.06.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia BOZP 15.07.2014
  Zhrnutie – Výročná správa za rok 2013 - EÚ OSHA BOZP 17.06.2014
  Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru za rok 2013 - MV SR OPP 01.04.2014
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 508/2009 Z. z. BOZP 10.12.2013
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2012 - MV SR OPP 04.06.2013
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce zo schváleného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci BOZP 31.05.2013
  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015 so stavom k 31. decembru 2012 CO 28.05.2013
  Metodické usmernenie o ochrane citlivých informácií o kritickej infraštruktúre a o spôsobe manipulácie s týmito informáciami CO 11.04.2012
  Akreditácia subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi – MV SR OPP 30.03.2012
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011 - MV SR OPP 26.09.2011
  Odporúčané postupy na zabezpečovanie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií CO 30.06.2011
  Metodické usmernenie o postupe pri radiačnom monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného monitorovania CO 02.05.2011
  Požiadavky na protipožiarne vlastností káblov - usmernenie - MV SR OPP 11.04.2011
  Podrobnosti posudku o riziku a návrhu na zaradenie prác do kategórie rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia - ÚVZ SR BOZP 09.11.2010
  Spoločné usmernenie na zabezpečenie činnosti pri náleze alebo zistení nelegálneho nakladania s rádioaktívnym alebo jadrovým materiálom CO 30.08.2010
  Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s TZ tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú TZ, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – ZNENIE PREDPISU V ANGLICKOM JAZYKU BOZP 24.08.2010
  Výročná správa za rok 2009 - EU OSHA BOZP 19.07.2010
  Výsledky prieskumu ESENER v roku 2009 - EU-OSHA BOZP 22.06.2010
  Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík - EU OSHA BOZP 22.06.2010
  Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. mája 2010 - UVZ SR BOZP 19.04.2010
  Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci BOZP 09.03.2010
  Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí! - MV SR OPP 15.02.2010
  Úskalia vykurovacieho obdobia - MV SR OPP 15.02.2010
  Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci - EU-OSHA BOZP 09.11.2009
  Pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike BOZP 09.11.2009
  Koncepcia individuálnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2010 CO 01.10.2009
  Koncepcia bezpečnostného systému Slovenskej republiky CO 01.10.2009
  Ochrana zdravia pred hlukom v hudobnom a zábavnom priemysle - UVZSR BOZP 10.02.2009
  Informácia o zrušení niektorých rezortných predpisov v rezorte MŠ SR - Smernica č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov BOZP 10.02.2009
  Zásadné zmeny v novom zákone o CP BOZP 20.01.2009
  Zmeny 508/2009 - 718/2002 BOZP 01.01.2009
  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – znenie predpisu v anglickom jazyku (znenie vrátane novely zákonom č. 309/2007 Z.z. a zákonom č. 140/2008 Z.z.) BOZP 12.08.2008
  Zdravé pracoviská - Európska agentúra pre BOZP BOZP 28.07.2008
  Základy posudzovania rizík - Európska agentúra pre BOZP BOZP 28.07.2008
  Kontrolný zoznam: kancelárske pracovisko - Európska agentúra pre BOZP BOZP 28.07.2008
  Európska kampaň hodnotenie rizík - O Kampani – Európska agentúra pre BOZP BOZP 07.07.2008
  Pozor na vypaľovanie trávy, môže sa skončiť nielen pokutou, ale aj tragédiou - HaZZ SR OPP 07.03.2008
  Stres BOZP 04.02.2008
  POHODA S CIGARETOU V POSTELI = NEPRIPRAVENÁ SAMOVRAŽDA? - HaZZ SR OPP 07.03.2007
  Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. – znenie predpisu v anglickom jazyku BOZP 20.02.2007
  Najčastejšie otázky a odpovede pri kódovaní ESAW BOZP 12.09.2006
  Zásady posudzovania rizík (časť I – II) - Európska agentúra pre BOZP BOZP 11.08.2006
  Zásady posudzovania rizík (časť III – IV) - Európska agentúra pre BOZP BOZP 11.08.2006