Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Metodika výpočtu trhového podielu výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov za rok 2016 a zberového podielu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov, ktoré budú súčasťou komunálneho odpadu na rok 2017 ŽP 16.10.2017
  Kontakty na zriadené Koordinačné centrá - MŽP SR ŽP 17.07.2017
  Usmernenie MŽP SR k nespotrebovaným liekom od fyzických osôb a zdravotníckym pomôckam - MŽP SR ŽP 09.02.2017
  Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (metodická príručka) - MŽP SR ŽP 23.01.2017
  Metodická príručka - Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - MŽP SR ŽP 04.10.2016
  Usmernenie MŽP SR k udeľovaniu súhlasov týkajúcich sa nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií obsahujúcimi azbest - MŽP SR ŽP 19.09.2016
  Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov - MŽP SR ŽP 25.07.2016
  Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadu podľa Katalógu odpadov a podľa podľa prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. a vykonávanie zberu elektroodpadu z domácností v obciach - MŽP SR ŽP 28.06.2016
  Odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi obcou a podnikateľským subjektom - MŽP SR ŽP 23.05.2016
  Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV“ - MŽP SR ŽP 12.04.2016
  Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov - MŽP SR ŽP 01.04.2016
  Informácia k súhlasu na zhromažďovanie NO pre pôvodcu odpadu pod IPKZ - MŽP SR ŽP 11.02.2016
  Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 - MŽP SR ŽP 08.02.2016
  Informácia o elektronickej službe internetového portálu iDovoz.sk na vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa § 61 z. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - MŽP SR ŽP 29.01.2016
  Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad - MŽP SR ŽP 26.01.2016
  Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - anglická verzia ŽP 25.01.2016
  Usmernenie k určeniu subjektu, ktorému sa podávajú ohlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. - MŽP SR ŽP 25.01.2016
  Metodický pokyn MŽP SR k § 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vydanie rozhodnutia k neexistencii vozidla - MŽP SR ŽP 25.01.2016