Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 08/2019 - MV SR CO 04.09.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 07/2019 - MV SR CO 12.08.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 06/2019 - MV SR CO 01.07.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 05/2019 - MV SR CO 10.06.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 04/2019 - MV SR CO 06.05.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 03/2019 - MV SR CO 09.04.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 02/2019 - MV SR CO 09.04.2019
  Mesačná situačná správa o hlásených mimoriadnych udalostiach a ostatných udalostiach za 01/2019 - MV SR CO 09.04.2019
  Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018 CO 13.03.2018
  Metodické usmernenie na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie ORGANIZÁCIA DOPRAVNÉHO ZABEZPEČENIA č. 59/2015 - MDaV SR CO 29.09.2017
  Metodické usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri uplatňovaní požiadaviek na úhradu výdavkov na hospodársku mobilizáciu - MH SR CO 29.09.2017
  Aktualizované usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s virusom Zika - ÚVZ SR CO 29.09.2017
  Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva - MV SR CO 29.09.2017
  Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby - MO SR CO 29.09.2017
  Metodický pokyn MO SR č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn MO SR č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby - MO SR CO 29.09.2017
  Hlavné úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na rok 2017 - MH SR CO 06.02.2017
  Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike - ÚVZ SR CO 24.03.2016
  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015 so stavom k 31. decembru 2012 CO 28.05.2013
  Metodické usmernenie o ochrane citlivých informácií o kritickej infraštruktúre a o spôsobe manipulácie s týmito informáciami CO 11.04.2012
  Odporúčané postupy na zabezpečovanie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií CO 30.06.2011
  Metodické usmernenie o postupe pri radiačnom monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného monitorovania CO 02.05.2011
  Spoločné usmernenie na zabezpečenie činnosti pri náleze alebo zistení nelegálneho nakladania s rádioaktívnym alebo jadrovým materiálom CO 30.08.2010
  Koncepcia individuálnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2010 CO 01.10.2009
  Koncepcia bezpečnostného systému Slovenskej republiky CO 01.10.2009