Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Spaľovanie horlavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov MV SR OPP 27.01.2020
  Ochrana lesov pred požiarmi - MV SR OPP 27.01.2020
  Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov - MV SR OPP 27.01.2020
  Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia - MV SR OPP 27.01.2020
  Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch - MV SR OPP 27.01.2020
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2018 - MV SR OPP 18.02.2019
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2017 - MV SR OPP 26.03.2018
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2016 - MV SR OPP 07.03.2017
  Informácia o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2015 - MV SR OPP 04.04.2016
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany OPP 25.01.2016
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce OPP 15.10.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (vyhláška č. 202/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015) OPP 27.08.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 314/2001 Z. z. (zákon č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015 a 01.01.2016) OPP 11.08.2015
  Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru za rok 2013 - MV SR OPP 01.04.2014
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2012 - MV SR OPP 04.06.2013
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011 - MV SR OPP 26.09.2011