Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Je to zvuk alebo nebezpečný hluk? - NIP BOZP 10.02.2020
  Prevencia rizík pri lesnej práci - NIP BOZP 10.02.2020
  Prehľad zmien zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zákonom č. 393/2019 Z. z. BOZP 27.01.2020
  Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu - MZ SR BOZP 09.12.2019
  Nová príručka BOZP na stavenisku I. - NIP BOZP 07.10.2019
  Nová infografika o manažmente nebezpečných látok už aj v slovenčine! - NIP BOZP 14.03.2019
  Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby alebo založené právnické osoby - ÚVZ SR BOZP 13.03.2019
  Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby - ÚVZ SR BOZP 13.03.2019
  Program Bezpečný podnik - NIP BOZP 10.10.2018
  Okruhy otázok na ústnu časť skúšky ABT - NIP BOZP 08.10.2018
  Prehľad zmien legislatívy v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej premávke BOZP 23.05.2018
  Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov pri používaní chemických látok a zmesí - NIP BOZP 04.05.2018
  Kontrola dodržiavania BOZP pri používaní tlakových nádob na dopravu propán-butánu - NIP BOZP 04.05.2018
  Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ - NIP BOZP 04.05.2018
  Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nadobudol účinnosť 1.12.2017 - ÚVZ SR BOZP 18.12.2017
  Prehľad najdôležitejších zmien v súvislosti so schválenou novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia BOZP 29.11.2017
  Voda na kúpanie - ÚVZ SR BOZP 11.05.2017
  Podozrenie z ochorenia človeka na vtáčiu chrípku A(H5N8) - manuál - ÚVZ SR BOZP 20.02.2017
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 124/2006 Z. z. (zákon č. 118/2015 Z. z.; účinnosť od 01.07.2015), zákon č. 128/2015 Z. z.; účinnosť od 01.09.2015) BOZP 25.06.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia BOZP 15.07.2014
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 508/2009 Z. z. BOZP 10.12.2013
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce zo schváleného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci BOZP 31.05.2013
  Podrobnosti posudku o riziku a návrhu na zaradenie prác do kategórie rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia - ÚVZ SR BOZP 09.11.2010
  Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s TZ tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú TZ, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – ZNENIE PREDPISU V ANGLICKOM JAZYKU BOZP 24.08.2010
  Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík - EU OSHA BOZP 22.06.2010
  Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. mája 2010 - UVZ SR BOZP 19.04.2010
  Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci BOZP 09.03.2010
  Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci - EU-OSHA BOZP 09.11.2009
  Pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike BOZP 09.11.2009
  Zásady posudzovania rizík (časť I – II) - Európska agentúra pre BOZP BOZP 11.08.2006
  Zásady posudzovania rizík (časť III – IV) - Európska agentúra pre BOZP BOZP 11.08.2006