Alkohol na pracovisku nie. A čo drogy?

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je z iniciatívy EÚ vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. Práve pri tejto príležitosti je vhodné poukázať na problematiku užívania drog zamestnancami a ich vplyve v pracovnom prostredí.

Kontrolná činnosť by mala byť základom prevencie práce zamestnancov pod vplyvom omamných a psychotropných látok (drog). Zamestnanci pod ich vplyvom môžu ľahko ohroziť seba alebo svojich kolegov, prípadne spôsobiť značné finančné, či materiálne škody.
 

Na drogy a prácu pod ich vplyvom myslí aj naša legislatíva. Z pohľadu zákona č. 124/2006 Z. z. sú alkohol a drogy stavané na rovnakú úroveň. Či už v § 12 - Práva a povinnosti zamestnancov:

(2) zamestnanec je povinný:

k) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
l) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil,  či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise


Alebo v § 9 - Kontrolná činnosť:

(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať

b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.


Napriek tomuto „rovnocennému postaveniu“ sa v praxi na drogy akosi pozabúda. Kontroly zamestnancov na prítomnosť alkoholu sú úplne bežné, ale práca pod vplyvom drog sa kontroluje úplne mimoriadne a ak už, tak najmä vo veľkých spoločnostiach. Užívanie rôznych drog je pritom stále rozšírenejšie.

Príčinou môže byť vyššia náročnosť tejto problematiky a chýbajúce pokyny, ako správne postupovať. Vynárajú sa otázky: Ako vykonávať kontrolu? Ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku? Kedy kontroly vykonávať? Kde ich vykonávať? Čo je potrebné dodržať, aby bolo všetko právne obhájiteľné? A mnoho ďalších nejasností, ktoré pri hlbšom skúmaní prinášajú stále nové otázky.

Kontrola zamestnancov na užívanie drog je povinnosťou každého zamestnávateľa.

Preto nás zaujíma Váš názor a skúsenosti. Stretli ste sa už s danou problematikou v praxi? Ak áno, ako postupujete? Svoje postrehy môžete uviesť v diskusii k tejto téme.

 

 
Ing. Martin Ondrášik, 23.11.2018