Naozaj ocko vie, čo treba robiť?

Na jar sa nám zobúdza príroda, stromy sa zelenajú a záhradkári pomaly vychádzajú zo svojich domčekov. Zazelenané stromy na jeseň zhodili lístie, ktoré chcú záhradkári zo svojich záhrad a dvorov odstrániť. Čo s ním ale urobiť?

Je to jednoduché. Vedia to už aj prváci na základnej škole vďaka svojim čítankám: Suché lístie treba pohrabať a potom spáliť. Aspoň tak to tvrdí jeden z textov.
 
 

Naša legislatíva má však na to trochu odlišný názor. Konkrétne zákon o ochrane pred požiarmi v § 14 zakazuje fyzickým osobám okrem iného:

•    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, alebo
•    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pri porušení sa ocko môže pripraviť na pokutu až do 331 €.

Ďalší predpis, ktorý nesúhlasí s ockovým počínaním je zákon o odpadoch, ktorý v § 13 písm. h) zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. V tomto prípade možno (pokiaľ sa jedná o fyzickú osobu) „zarobiť“ až do 1500 €.

Poznámka: Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

Pri takýchto výškach pokút môže byť v záhrade naozaj veľmi veselo a nemusí to byť iba na jar :)

To, že texty v čítanke môžu nechcene nabádať k spáchaniu priestupku nemusí byť najväčší problém. Deti vo veku, keď sa stretávajú s takýmito textami, ešte nemajú kritické myslenie. Prečítajú si, že sa lístie v záhrade spaľuje, príjmu to a pokladajú takúto činnosť za samozrejmú.

V dnešnej dobe sa snažíme v našich deťoch vzbudzovať environmentálne cítenie a viesť ich k ochrane životného prostredia už od škôlky. Preto by sme podobným textom mali venovať zvýšenú pozornosť. O to viac, keď v nich je spomenutá manipulácia s otvoreným ohňom (aby si náhodou pálenie lístia nechceli vyskúšať bez dozoru rodičov :).

Čo si myslíte Vy? Sú podobné texty „neškodné“ a nemá zmysel sa nimi zaoberať, alebo by bolo vhodné upriamiť pozornosť aj na podobné nenápadné textíky a snažiť sa tak o zlepšenie prevencie a výchovy detí?
 
Ing. Peter Čižmár, 04.08.2017