Oznamovanie údajov o zamestnancoch v druhej kategórii (aktualizované)

Dňa 1.7.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá v § 30 ods. 1 písm. k) ustanovuje novú povinnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Toto oznamovanie sa má vykonávať elektronicky, každoročne do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok s údajmi platnými k 31. decembru.

V súvislosti s touto povinnosťou sa vyskytli nejasnosti, akú formu má mať toto elektronické oznámenie. Je potrebné príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zasielať predmetné údaje na predpísanom formulári, alebo v obyčajnej tabuľke formou prílohy k e-mailu?
 


 

Úrad verejného zdravotníctva vydal k týmto otázkam usmernenie, v ktorom uvádza okrem obsahu oznámenia aj informáciu, že v súčasnosti prebieha posudzovanie najefektívnejšej možnosti a formy riešenia pre splnenie novej oznamovacej povinnosti. O výsledku budú príslušné úrady verejného zdravotníctva informovať na svojich internetových stránkach.

Každopádne sa prvýkrát povinnosť predmetného ustanovenia novely zákona č. 355/2007 Z. z. bude uplatňovať až v januári 2019.

Celé znenie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.


(Aktualizované 20.12.2018)

18. decembra Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Údaje je potrebné odoslať elektronicky, pomocou webového formulára uverejneného na stránke úradu. Dostupné je aj usmernenie k vypĺňaniu a k odosielaniu elektronického formulára.

Ing. Peter Čižmár, 20.12.2018