Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti OPP?

Nedávno sme Vám priniesli informácie, ktoré sa týkali základnej dokumentácie v BOZP. Pokiaľ v BOZP je z rôznych dôvodov neľahká úloha určiť, akú dokumentáciu je potrebné všeobecne vypracovať, v ochrane pred požiarmi je táto úloha o niečo jednoduchšia. Legislatíva OPP je v tomto smere jednoznačná a jasne stanovuje, aká dokumentácia má byť na úseku OPP vypracovaná a kým má byť vypracovaná a schválená. V softvéri BTS, ale aj na našom informačnom portáli E-BTS je táto dokumentácia vzorovo spracovaná a dostupná pre našich klientov. Prinášame Vám prehľad dokumentácie OPP, ktorú je potrebné viesť u zamestnávateľa.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi fyzickej osoby – podnikateľa tvorí:
 
Názov dokumentu
Určuje predpis
Obsah dokumentu uvedený v predpise
Vzorové dokumenty
Požiarna identifikačná karta
 • § 24 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 25 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Požiarny poriadok pracoviska
 • § 24 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Požiarne poplachové smernice
 • § 24 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 27 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Požiarny evakuačný plán
 • § 24 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 28 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Požiarna kniha
 • § 24 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 29 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • § 24 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 121/2002 Z. z
 • § 1 a v prílohe č. 1 vyhlášky č. 611/2006 Z. z.
Doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
Požiarne zariadenia:
 • hasiace prístroje
 • požiarne uzávery
 • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov
 • doklady o ďalších zariadeniach
 • § 24 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 21 ods. 2 vyhlášky č. 719/2002 Z. z.
 • § 8 ods. 1 vyhlášky č. 478/2008 Z. z.
 • § 15 ods. 3 vyhlášky č. 699/2004 Z. z.
 • § 14 ods. 3 vyhlášky č. 699/2004 Z. z.
Požiarnotechnické zariadenia:
 • stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia
 • zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
 • elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru
 • § 24 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 12 ods. 2 vyhlášky č.169/2006 Z. z.
 • § 13 ods. 4 vyhlášky č. 726/2002 Z. z.
 • § 15 ods. 6, 7 vyhlášky č. 726/2002 Z. z.
Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • § 24 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 
Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • záznamy zo školení
 • výsledky overenia vedomostí zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • § 24 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 30 ods. 3, 4 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • § 24 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 30 ods. 1, 2 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • § 24 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
 • § 30 vyhlášky č. 611/2006 Z. z.
Ing. Martin Ondrášik, 08.04.2019
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP