Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti BOZP?

Na našom informačnom portáli E-BTS a v softvéri BTS môžete nájsť množstvo vzorovo spracovaných dokumentov z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO.  Ich celkový počet (mimo archívu neaktuálnych dokumentov) už presiahol číslo 3100 kusov, z toho podstatnú časť tvorí práve oblasť BOZP.

V množstve legislatívou požadovaných dokumentov môže byť niekedy problém sa rýchlo zorientovať. Skúsení bezpečnostní technici by tento problém nemali mať. Často sa však stretávame s otázkami zamestnávateľov, alebo začínajúcich pracovníkov v oblasti BOZP, akú dokumentáciu by mali mať spracovanú.

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože rozsah dokumentácie je vždy iný a závisí od charakteru činnosti spoločnosti, miestnych podmienok, strojov a zariadení, ktoré sa v spoločnosti využívajú a ďalších faktorov.

Napriek tomu Vám prinášame prehľad základnej všeobecnej dokumentácie BOZP, ktorú je potrebné viesť u väčšiny zamestnávateľov.  Pripravujeme pre Vás aj ďalšie prehľady, ktoré by Vám mohli pomôcť sa lepšie a rýchlejšie zorientovať v množstve požadovanej dokumentácie.

 
Názov dokumentu / povinnosti Určuje predpis Vypracované dokumenty
Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie tejto koncepcie
 • § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z.
Vlastný zoznam prác a pracovísk
1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
 • § 6 ods. 1 písm. m) bod 1. a 2. zákona č. 124/2006 Z. z.
 • § 1 nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z.
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • § 6 ods. 1 písm. m) bod 3. zákona č. 124/2006 Z. z.
 • § 1 nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z.
Zoznam lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vrátane intervalov
 • § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z.
Písomný dokument o posúdení rizika (pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami)
 • § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
 • § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z.
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
Poskytnutie potrebných informácií a pokynov zamestnancom iného zamestnávateľa na zaistenie BOZP platných pre jeho pracoviská a priestory
 • § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.
Zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách
 • § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Zákon č. 377/2004 Z. z.
Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku
 • § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
1. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2. Právne predpisy vzťahujúce sa k práci
3. Právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú prácu
 • § 7 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • § 47 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • § 224 ods. 2 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.
Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 • § 8 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 124/2006 Z. z.
Záznamy z kontroly:
1. či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa
2. činnosti zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám
3. na riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
 • § 9 ods. 1 písm. b), c), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
Kontrola, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z.
Oznámenie vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • § 17 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
Evidencia úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb z povolania
 • § 17 ods. 8, 9 zákona č. 124/2006 Z. z.
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť
 • § 19 ods. 1, 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • § 20 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
Ing. Peter Čižmár, 06.12.2018